ICCC XV - 1973 - Moscow, Russia

Chairmen
K. B. Yatsimirskii - Chairman
V. Spitsyn - Chairman
V. V. Zelentsov - Secretary
 


 

To return to homepage click here